A la llar és on es produeixen més incidèncias al llarg de l'any.

L'assegurança de la llar és vital davant de qualsevol imprevist que pugui donar-se en l'àmbit domèstic. Avaries, pèrdua de claus, robatoris, incendis, inundacions... Tant els accidents més quotidians com els més excepcionals tenen una solució més fàcil amb una bona assegurança de la llar.

CONSELLS PER DISPOSAR D'UNA BONA ASSEGURANÇA DE LA LLAR

1 - Ajustar correctament les valoracions del Contingut (mobiliari, joies, diners, objectes de valor) i del Continent (valor de l'edificació) perquè en cas de sinistre, la indemnització serà proporcional a la quantitat assegurada. És importar saber si es disposa de caixa forta.
2 - Totes les Companyies cobreixen els danys ocasionats per incendi, fum, explosió, filtracions d'aigua, neu, calamarsa, impacte de llamp, canvi de pany, danys elèctrics, trencament de miralls, vidres o sanitaris. Però es poden afegir prestacions complementàries com: assistència en la llar, atracament en via pública, atenció mèdica urgent, assegurança per a mascotes, assistència en viatge, seguretat informàtica, reparació d'electrodomèstics, calderes, aparells d'aire condicionat o defensa jurídica.
3 - La responsabilitat civil és una de les cobertures més important en la Llar perquè cobreix danys que es puguin ocasionar a tercers (filtracions d'aigua, objectes que cauen per una finestra, la teulada o la façana, etc.). És molt important conèixer el límit establert per a aquesta cobertura, que serà més alt en funció de la quota a pagar.
4 - Per calcular la quota les Companyies tenen en compte els capitals assegurats, la identitat de l'assegurat, l'any de construcció de la llar, l'ús que se'n fa, el codi postal i si s'han fet reformes recents en canonades o sistema elèctric. 5 - Les assegurances de llar són complexes. Cal estudiar bé en cada cas els riscs a cobrir i les quantitats assegurades, per part d'especialistes.
6 - En cas d'hipoteca, les entitats financeres solen exigir la contractació d'una pòlissa de llar, que pot no ajustar-se a les teves necessitats, sinó a les del banc, a qui no preocupa el Contingut, la Responsabilitat Civil o un Robatori. Només els preocupa el Continent.
7 - L'assegurança de Comunitats de Veïns generalment cobreix els riscs que afecten els elements comuns de l'edifici: cobertes, façanes, escales, vestíbuls, ascensors. Hi ha qui creu que també cobreix els danys ocasionats a tercers (exemple una inundació originada en un habitatge que afecti d'altres) i això no és així a no ser que ho recullin les seves condicions particulars. La cobertura de danys per aigua en cada Companyia pot tenir diferències substancials. Cal assessorament sobre els avantatges o inconvenients de cada una. També convé saber quines Companyies estan donant millor servei en resposta a un sinistre.
8 - Cal comparar entre Companyies i disposar del millor assessorament i informació.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Accepto rebre informació del Montepio

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA con CIF V08269144 y domicilio social sito en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@montepio.cat. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@montepio.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.