El teu negoci necessita una assegurança que millor s'adapti a les seves necessitats.

Un establiment comercial o una empresa estan exposats a nombroses situacions de risc que, a més, poden comportar importants pèrdues econòmiques. No es pot deixar res a l'atzar.

COMERÇ
Principals cobertures:
• Danys materials per incendi, fum, explosió, impactes, fenòmens elèctrics o acció de l'aigua.
• Despeses derivades de sinistres coberts per la pòlissa (desenrunaments, neteja, etc.).
• Trencament de vidres, rètols, marbres, metacrilats i mercaderies exposades.
• Robatori, vandalisme, despeses de neteja, danys per intent de robatori, espoliació de béns de clients i empleats en l'interior del negoci.
• Responsabilitat civil d'indemnitzar a terceres persones.
Cobertures opcionals:
• Avaries de maquinària i equips.
• Pèrdues derivades d'un sinistre cobert per la pòlissa.

INDÚSTRIA
Principals cobertures:
• Robatori.
• Les teves mercaderies durant el transport.
• La teva responsabilitat civil davant dels productes i serveis fabricats.
Cobertures opcionals:
• Edificis, maquinària, equips, mobiliari.
• Pèrdues derivades d'un sinistre.
• Robatoris.
• Avaries de maquinària o equips electrònics.

Explica'ns el seu cas i t'aconsellarem les millors opcions que tens a la teva disposició. També ens ocuparem de tots els tràmits que calgui fer amb la companyia un cop contractada l'assegurança.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Vida

Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

Assistència sanitària

La millor assistència per accedir als millors centres i professionals de la medicina

Go Happy Card

Gaudeix de la millor assistència personal en viatge per tan sols 81 € a l'any

Accepto rebre informació del Montepio

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA con CIF V08269144 y domicilio social sito en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@montepio.cat. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@montepio.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.