Un bon pla de pensions, la millor fórmula per gaudir d'una jubilació com cal.

Podeu escollir la fórmula que desitgeu, perquè quan arribi el moment disposeu de reserves.
Tant els plans de pensions com els de jubilació i estalvi són diferents fórmules d'estalvi que us permeten disposar d'una quantitat de diners en el moment que vosaltres decidiu. Un complement necessari al sistema públic de pensions, per gaudir d'una vellesa amb confort i seguretat.
Des de recuperar quan vulguis els diners estalviats fins a disposar d'una quantitat mensual a partir del moment de la teva jubilació. Amb risc o sense. Tu esculls la fórmula.

7 CONSELLS PER A ESCOLLIR UN PLA DE PENSIONS:

1 - Fer-te un Pla de Pensions és necessari tenint en compte l'opinió dels Experts i previsions sobre el futur de l'actual Sistema Públic de Pensions. Trobaràs molta informació referent a això.
2 - És recomana començar-lo junt amb la primera feina. Com més aviat comencis, seran menors les quantitats a ingressar i tindràs més anys per estalviar i perquè els gestors en puguin obtenir una major rendibilitat.
3 - Per escollir el tipus de Pla de Pensions has de tenir en compte que la inversió en renda fixa té una rendibilitat més baixa però també més segura, mentre que la inversió en renda variable (borsa) és més arriscada però pot aconseguir major rendibilitat. Cal que la rendibilitat anual sigui més alta que la inflació. Has d'informar-te sobre l'historial del Pla de Pensions que subscriuràs.
4 - Els diners del Pla de Pensions es poden recuperar en el moment de la jubilació o abans (en cas d'incapacitat o defunció -per als hereus-). També es poden cobrar avançadament per atur prolongat, malaltia greu, desnonament de l'habitatge habitual o haver complert 10 anys des de la primera aportació.
5 - És més recomanable aportar periòdicament (mensualment o trimestralment) que no anualment (a final d'any) perquè permet anar neutralitzant els moviments dels mercats financers on estan invertits els diners.
6 - Els Plans de Pensions tenen reducció en la base imposable de l'Impost de la Renda. Una vegada jubilat hauràs de pagar pels diners rescatats com a Rendiment del Treball, tanmateix si difereixes l'impost durant 20 o 30 anys obtindràs una fiscalitat força avantatjosa.
7 - La planificació de la jubilació varia perquè cada persona té uns desitjos, objectius i circumstàncies particulars i, per tant, té unes necessitats de rendes diferents. En funció del que ens calgui per mantenir el nivell de vida durant la jubilació (que segurament serà més que la pensió de la Seguretat Social) i tenint en compte la capacitat d'estalvi que tinguem, cada Pla de Pensions s'haurà d'ajustar a cada Persona.

”Assegurances intermediades a través de Segursoci Correduria d’Asegurances S.L., vinculada a Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa Berga, registrada amb el num. J178GC per la DGPFAiT de la Generalitat de Catalunya, Concertada l’assegurança de RC prevista en l’article 27-e de la Llei 26/2006 de 17 de juliol i de Capacitat Financera prevista a l’article 27-f de la Llei 26/2006.”

Vida

Contracta una assegurança de vida en el moment que tinguis persones dependents dels teus ingressos.

Llar / Comunitats

A la llar és on es produeixen més incidèncias al llarg de l'any.

Decessos

La importància de deixar-ho tot arreglat per quan no hi siguem.

Accepto rebre informació del Montepio

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA con CIF V08269144 y domicilio social sito en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior tratamos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que MONTEPIO DE CONDUCTORES SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico info@montepio.cat. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: info@montepio.cat. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.