Termes i condicions

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment dels termes i condicions amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen següents dades: l’empresa titular dewww.montepio.cat és Montepio (D’ara endavant Montepio), amb domicili a aquest efecte en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA) amb C.I.F .: V08269144 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. USUARIS: L’accés i / o ús d’aquest portal de Montepioatribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els Termes i Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Els citats termes i condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: www.montepio.catproporciona l’accés a informació i serveis (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Montepio i als seus llicenciats als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Montepio ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Montepio, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges

4. PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat deMontepio, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, Montepio informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Montepio informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Montepio es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@montepio.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Montepio, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Montepioo bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Montepio.

Política de privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Montepio informa que és titular del lloc web WWW.MONTEPIO.CAT . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Montepio informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és Montepio, amb CIF V08269144 i domicili social en PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@montepio.cat.

Usuari i règim de responsabilitats.
La navegació, accés i ús pel lloc web de Montepio confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Montepio, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de Montepio proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos perMontepioper a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes perMontepiocontràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.
 • Montepio no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
 • Montepiodeclara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Montepio no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

Montepio es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Montepio, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, Montepio informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Montepio informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Montepio es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@montepio.cat. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Montepio per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Montepio. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Montepio.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Montepio. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Montepio. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció.

Montepio es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

  La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Montepio té el seu domicili a PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA).

  Política de privacitat Xarxes Socials

  De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Montepio informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google +, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. Dades de Montepio:

  • CIF:V08269144
  • ADREÇA: PLAZA SANT JORDI 1 08241, MANRESA (BARCELONA)
  • DOMINI WEB: WWW.MONTEPIO.CAT

  L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Montepio, mostrant així interès en la informació que es publiqui en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

  Montepio té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

  En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant Montepio, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés:Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació:Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Montepio, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
  • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Montepio, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

  Montepio realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina deMontepio.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.
  • L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

  Publicacions

  L’usuari, una vegada unit a la pàgina de Montepio, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Montepio es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

  Montepio no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

  L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

  Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Montepio, però si que romandran en la Xarxa Social.

  Concursos i promocions

  Montepio es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles. Publicitat Montepio utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD y de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Montepio per què també ells poden gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

  A continuació detallem l’enllaç de la política de privacitat de la Xarxa Social:

  Política de cookies

  Utilitzem Cookies pròpies necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web i Cookies de tercers per a elaborar estadístiques del trànsit de la mateixa de manera anònima.

  Política de Cookies:

  Des de la nostra Web volem explicar-li que són les Cookies, perquè serveixen, la finalitat de les mateixes i com pot configurar-les o deshabilitar-les.

  Què és una Cookie?

  Les Cookies són petits arxius de dades rebudes pel terminal des del lloc web visitat i s’utilitzen per enregistrar certes interaccions de navegació en un lloc web mitjançant l’emmagatzematge de dades que pot ser actualitzat i es recupera. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials pel sistema. S’utilitzen per a recordar les preferències de l’usuari, com ara l’idioma seleccionat, les dades d’accés o la pàgina de personalització.

  Les Cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la qual cosa és informació que l’usuari ha introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per a accedir al seu ordinador.

  Tipus de Cookies.

  En funció de Qui les gestioni:

  Cookies pròpies: són les enviades i gestionades per un equip o domini del propi editor de la web que s’està visitant.

  Cookies de tercers: són les enviades i gestionades per un tercer que no és el propi editor de la web, quan procedeixen d’un altre servidor. Com per exemple, les usades per xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.

  En funció de la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes d’aquestes.

  Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit, identificar la sessió de l’usuari, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

  Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

  Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats i sobre la base d’això també aplicar millores de disseny i velocitat.

  Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

  COOKIES

  • _ga
   Google analytics. Identifica usuaris únics.

  Caduca en 2 anys.

  • _gat
   Aquesta cookie l’instal·la Google Analytics. La cookie s’utilitza per emmagatzemar informació sobre com els visitants utilitzen un lloc web i ajuda a crear un informe d’anàlisi de com funciona el lloc web.

  Caduca en 2 minuts.

  • _gid
   Aquesta cookie l’instal·la Google Analytics. Identifica usuaris únics.

  Caduca en 1 dia.

  • cookie_notice_accepted
   Cookie d’ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web. Aquesta cookie tècnica ens permet conèixer si ja se li ha mostrat l’avís de política de cookies del nostre Lloc web per a no mostrar-lo de nou.

  Caduca en un mes.