93 877 64 64|679 47 07 09

Condicions legals

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS
Domicili Social: PLAÇA DE SANT JORDI Nº 1, 08241, MANRESA, BARCELONA
CIF: G63127708
Telèfon: 938776465
E-Mail: montepio@montepioconductors.com
Lloc Web: www.montepioconductors.cat
Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de  BARCELONA, Tom 24985, foli 186, full B-81952.
1.- OBJECTE.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS (en endavant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través de la Web, MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.
Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així como a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’ aplicació.
Com usuaris, heu de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu a la web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’ informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació en el lloc web del prestador.
El present avís legal (en endavant, l’”Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.montepioconductors.cat.
2 .- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.
 
2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.
 
2.2. Registre d’Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
Tanmateix, MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS condiciona l’ús d’alguns dels Serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.
 
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’ Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’ autenticitat de les dades comunicades a través dels  formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS o a tercers per la informació facilitada.

2.4. Menors de edat.
Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han de obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a  continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums.
A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits, lesius de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
 • sigui contraria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS o de tercers;
 • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 
3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta  informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol  naturalesa que puguin sortir a col·lació de:
   – La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts.
   – L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
   – L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús.
   – La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts i/o lesius dels drets i interessos de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, dels altres usuaris, tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir la normal utilització de la mateixa per part dels usuaris.
 
4.- COOKIES (Política de Cookies)
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.
En cap cas s’utilitzaran les cookies per a  recollir informació de caràcter personal.
 
5.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des de l’empresa no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els llocs web, MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en “foros”, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’ art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible de aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al administrador del lloc web.
6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Política de Privacitat)
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i diverses normes disposades en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPSha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. Aquestes dades seran tractades en un fitxer degudament inscrit a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix a la legislació vigent.
El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat informant als usuaris respecte dels següents aspectes:
 • Dades del Responsable del fitxer,
 • Dades tractades,
 • Fitxers en els que s’emmagatzema la informació,
 • Finalitat del tractament,
 • Obligatorietat o no de facilitar les dades, així como les conseqüències en cas de no facilitar-les, i
 • Els drets que tenen els usuaris i el procediment per exercitar-los.
Tot això per a que l’ equip de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS pugui:
 1. Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’ Usuari;
 2. Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’ Usuari;
 3. Proporcionar accés a l’ Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé
 4. Realitzar totes aquelles activitats pròpies de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS pel present avís legal ressenyades.
El Prestador informa d’aquesta obligatorietat a l’ Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades i de conformitat amb l’article 6 de la L.O.P.D., l’ Usuari atorga el consentiment inequívoc a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS per a procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

7.- XARXES SOCIALS
Us informem que MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se  seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’ usuari.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS tractarà les vostres dades amb la finalitat d’ informar-voc de les activitats, productes o serveis de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texts, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt  ressenyat.
9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei  34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web, és propietat de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada a PLAÇA DE SANT JORDI Nº 1, 08241, MANRESA, BARCELONA, amb CIF G63127708, telèfon de contacte: 938776464, i email: montepio@montepioconductors.com.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, com responsable del present lloc Web, del domini de “gohappycard” i de l’aplicació de “montepioassegurances”. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’ índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
A efectes del que preveu la LOPD, MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS  us informa que les dades que voluntàriament ens faciliteu seran incorporades a un fitxer titularitat nostra, declarat a l’ Agència de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en relació amb els associats; tenim implementades totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre.
El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, en particular, per a que MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS pugui:
 1. Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’ Usuari.
 2. Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’ Usuari.
 3. Proporcionar accés a l’ Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web.
 4. Realitzar totes aquelles activitats pròpies de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS pel present avís legal ressenyades.
El Prestador informa d’aquesta obligatorietat a l’ Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades i de conformitat amb l’article 6 de la L.O.P.D., l’ Usuari atorga el consentiment inequívoc a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS per a procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS.
D’ acord amb el que estableix la LOPD us informem que podreu exercitar els vostres drets d’ Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS (), domiciliada a domiciliada a PLAÇA DE SANT JORDI Nº 1, 08241, MANRESA, BARCELONA, o enviant un mail a montepio@montepioconductors.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei.
CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.  Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’ afectat en virtut del Art. 6 LOPD. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol  fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador,  segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.
 
ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Per tant, a l’ utilitzar aquest formulari per contactar amb MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPSestà autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS.
A través d’ aquesta Política de Privacitat us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, incloent les dels menors, en les que, per a l’ obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’ efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.
EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
 
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació.
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS.
La presencia de “links” o enllaços en les pàgines Web del prestador tenen la finalitat només informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o reconeixement sobre els mateixos.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el disseny gràfic i codis són titularitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tot ni citant les fonts, excepte demanant autorització prèvia i el consentiment per escrit a l’ empresa.
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de l’empresa. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica.
 
CORREUS COMERCIALS
D’acord amb la LSSICE, MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre MONTEPIO DE CONDUCTORS, MPS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.