I Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat

Dilluns, 20 juliol 2020

Amb la finalitat de potenciar la creació literària per a nens i nenes, Montepio de Conductors de Manresa-Berga convoca, amb la col·laboració de Pagès editors, el primer Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat, el qual ha de fomentar els valors propis d’una literatura infantil de qualitat dins d’una societat democràtica, així com promoure la solidaritat, el civisme, la igualtat de sexes i generacions, el respecte cultural i la sostenibilitat medioambiental.

BASES DEL PREMI

1. Podran optar al Premi Montepio d’Àlbum infantil il·lustrat, totes les obres il·lustrades de temàtica lliure, però ha d’anar relacionada amb la mobilitat, el transport o la conducció cívica de vehicles, així com transmetre valors, estètics, ètics i humans, que formen part de la mobilitat i la comunicació. El conte ha d’anar adreçat als infants més petits, dins de la franja aproximada d’edat entre els 3 anys i els primers lectors.

2. Poden optar al Premi:
– Un únic autor de la part literària i gràfica.
– Dues persones: una autora de la part literària i un altra de la part gràfica.
– Un equip de més de dues persones.
La/Les persona/es que optin al premi han de ser majors d’edat.

3. Les obres cal que siguin escrites en llengua catalana i han de ser rigorosament inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen.

4. Aquestes han de tenir un mínim de 32 pàgines i un màxim de 64 pàgines, comptant alhora les il·lustracions i el text, sense incloure la coberta ni les guardes. S’entén que ambdós conceptes formen una unitat, de manera que es valoraran conjuntament. La tècnica dels i la mida dels dibuixos és lliure, però cal que sigui proporcional al format màxim de 17,5 cm d’ample per 26,5 cm d’alt.

5. Les obres (text i imatges) s’han de presentar, degudament compaginades, en suports flexibles (paper, cartró, etc.), dins d’una carpeta, incloent el títol i pseudònim.
Les obres hauran d’aportar impressions acabades, realitzades en qualsevol tècnica que consideri l’artista.

S’acompanyaran d’una plica tancada a l’exterior de la qual hi figurarà el títol o lema i a l’interior, les dades personals de l’autor/a (nom, adreça postal i electrònica, telèfon de contacte) a més a més del títol original així com una declaració signada manifestant que el text és inèdit.

Dins del sobre s’hi ha d’adjuntar l’obra presentada en format digital, amb un suport de llapis electrònic i amb un arxiu amb format PDF.

Si un dels autors que opti al premi fos menor d’edat, a la plica s’inclourà l’autorització escrita, amb data i firma per a poder-se presentar al premi del seu tutor legal, amb les dades del mateix i una fotocòpia del DNI o document identificatiu oficial de l’autoritzant.

6. Els treballs aspirants al premi s’han de fer arribar a Montepio de Conductors (Plaça Sant Jordi, 1 08241 Manresa). El termini de presentació acaba el dia 31 d’octubre de 2020. Indicant al sobre:
– I Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat
– Títol de l’àlbum

7. El premi té una dotació econòmica de 1.500,00€, que es constituiran com a quantia del premi i com un avançament per la cessió dels drets d’edició en exclusivitat a Pagès editors, per a la seva publicació, amb el corresponent contracte d’edició signat per l’autor/s i l’editorial. En totes les edicions, s’haurà de fer esment que ha rebut el “I Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat”. L’editorial es compromet a publicar l’obra en el transcurs d’un any com a màxim des de la concessió del Premi.

8. El Premi no podrà ser distribuït entre dues o més obres, sinó que serà concedit de manera íntegra a una sola obra.

9. El Premi s’atorgarà mitjançant una votació d’un jurat que estarà format per: un representant del Montepio que actuarà com a President, un expert/a proposat per l’editorial, un expert/a en il·lustració, un expert/a en literatura infantil i un expert/a bibliotecari.

10. L’anunci del veredicte i el lliurament del premi tindran lloc a Manresa durant el mes de desembre de 2020. S’informarà al/s guanyador/s o la guanyadora/es del dia de la presentació de l’obra premiada,
i aquests hauran de ser-hi present.
El Premi es reserva el dret de poder declarar- lo desert si considera que cap obra és mereixedora de rebre’l.
El Jurat podrà recomanar la publicació de les obres no premiades.

11. Els autors/es que no siguin premiats, podran retirar els seus originals la seu de Montepio de conductors, prèvia identificació personal, en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la concessió del premi. Passada aquesta data l’organització no es fa responsable de la seva custòdia.

12. L’editorial es reserva la facultat d’organitzar un acte de presentació de l’obra en el moment del seu llançament. El/els guanyador/s autoritzen la utilització del seu nom i imatge amb objectius publicitaris i es comprometen a participar personalment en la presentació i la promoció de la seva obra en aquells actes que l’editorial consideri adequats.

13. La presentació al Premi implica per part del/s concursant/s l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases.

14. Montepio de Conductors no mantindrà correspondència amb els autors que es presentin al Premi ni facilitarà informació sobre la classificació i valoració de les obres.

15. Davant de qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que pugui sorgir en relació a la interpretació i execució de les bases aquí presents, les parts acorden sotmetre el conflicte plantejat a un tribunal de dret del Tribunal Arbitral de la Cambra de Comerç de Barcelona i s’obliga al compliment del Laude arbitral.

Descarrega les bases