Vehicles clàssics: Bonificació sobre l’impost de CO2

Dimarts, 03 novembre 2020

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal per donar resposta als problemes econòmics derivats de la pandèmia.

Els vehicles de més de 30 anys poden bonificar-se com a vehicle clàssic. Montepio de Conductors i Clàssic Club del Bages col·laboren per facilitar el certificat corresponent i gaudir de la bonificació.

També cal destacar l’aprovació d’una bonificació del 100% sobre l’impost de CO2 per als vehicles considerats “clàssics”.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els propietaris hauran de presentar un certificat d’idoneïtat emès per un club de vehicles clàssics/antics i validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics. Aquest certificat tindrà una validesa de 10 anys, excepte si hi ha un canvi de titularitat del vehicle.

Tindran la consideració de “Clàssic” els vehicles que compleixin tots els requisits següents:
a) Té una antiguitat mínima de 30 anys en la data de meritació.
b) El seu tipus específic, definit en la legislació nacional o comunitària corresponent, s’ha deixat de produir.
c) El seu estat de manteniment és correcte des d’un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.

Per tal d’obtenir aquest certificat us podeu adreçar al Clàssic Motor Club del Bages, 938751820 o bé a l’adreça electrònica classic@classicmotorclub.org