REGLAMENT DE L’ENTITAT

 

Article preliminar. OBJECTE DE LA PRESTACIÓ

 Pel present Reglament el Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa – Berga, amb domicili social a Manresa, Plaça Sant Jordi, 1 (CP 08241) garantirà als seus associats els serveis i prestacions que preveuen els Estatuts, en la forma, quantia i duració que en aquest Reglament determina. 

Així mateix prestarà aquells serveis complementaris que s’assenyalen en l’annex d’aquest Reglament, en la forma i condicions que igualment es determinen.

 

CAPITOL I

ASSISTÈNCIA JURÍDICA, SUBSIDIS I PRESTACIONS EN CAS D’ACCIDENT

Article 1. Els associats sèniors, protegits i joves, amb sol·licitud d’ingrés aprovada per la Junta Directiva, i que conduint o ocupant qualsevol tipus de vehicle, o bé en la seva condició de vianant es vegin implicats en un accident de circulació amb resultat de danys personals i/o danys materials, tindran dret a l’assistència jurídica, subsidis i prestacions que s’enumeren en el present Reglament, sempre que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes mutuals, tinguin la residència habitual a l’Estat Espanyol, estiguin legalment documentats per a la conducció de vehicles si és el cas i en ple gaudiment d’aquest dret d’assistència. Hauran de comunicar a la Mutualitat en el termini de 7 dies i de qualsevol forma admissible en dret, incloses noves tecnologies, sempre que arribi a coneixement de l’ Entitat, la producció del sinistre i totes les conseqüències i circumstàncies per ells conegudes. La manca de comunicació en l’esmentat termini facultarà al Montepio per reclamar de l’associat els perjudicis que per aquesta manca de reclamació se li haguessin produït.

 S’entendrà per accident de circulació, tot fet ocorregut en qualsevol via pública o recinte tancat i en el que hi participin vehicles automòbils en les seves diferents categories.

 

Article 2. L’assistència jurídica consistirà:

a) En facilitar a l’associat, i si és el cas als seus fills menors de 15 anys, representació i defensa legal en tots els tràmits de:

a.1.- La causa penal que es segueixi contra ell i amb motiu de l’accident de circulació, davant de qualsevol Jutjat o Tribunal;

a.2.- Qualsevol causa penal en la que estigui comparegut com a part perjudicada, davant de qualsevol Jutjat o Tribunal, reclamant tant danys personals com materials.

a.3.- En qualsevol procediment civil que calgui instar per reclamar tant els danys personals com materials que s’hagin derivat de l’accident.

 a.4.- En qualsevol procediment civil que se segueixi contra el mateix, sempre que entre el mutualista i la seva companyia de responsabilitat civil hi hagi conflicte d’interessos.

a.5.- Reclamacions Administratives per responsabilitat de qualsevol Administració, sigui quin sigui el seu àmbit en territori català i de l’Estat Espanyol pels danys personals i materials que siguin conseqüència d’un accident vinculat a la mobilitat, atribuïble a un mal funcionament de l’Administració.

a.6.- Recursos Contenciosos Administratius en els mateixos supòsits que l’apartat anterior.

a.7.- Tots els tràmits derivats dels recursos contra multes de trànsit o transport, per fets ocorreguts durant la circulació, aturada o estacionament en una via pública. Si el tràmit és un contenciós l’import de la multa haurà de ser superior 500,00 euros

  b) Sil’associatfosimputatenunprocéspenalderivatd’unaccidentdecirculaciói se li demanés fiança per gaudir de la llibertat provisional, la Mutualitat li proporcionarà, fins a un límit màxim de 6.000 euros.

 c) En cap cas, l’assistència jurídica comprendrà el pagament de multes que tant judicialment com administrativament fossin imposades al soci.

 d) En el cas de que en qualsevol procediment s’imposessin al soci les costes del judici, o en el procés penal, les costes de l’acusació particular, l’Entitat les pagarà fins a un límit màxim de 3.000 euros, en el cas que els serveis jurídics de l’entitat no desaconsellin explícitament la viabilitat del procediment.

En tot cas quan la defensa de l’associat en qualsevol procediment, o en el seu cas, la reclamació de danys ja siguin personals o materials, faci necessària l’intervenció de pèrits, tècnics o mèdics, ja sigui per fer valoracions o per emetre informes per presentar al Jutjat o Organisme corresponent, la Mutualitat posarà a disposició dels socis, els esmentats serveis, d’entre els professionals que consideri adients en funció del cas de que es tracti. El Montepio es farà càrrec tant dels honoraris professionals dels pèrits designats, tant si intervenen o no en fase judicial, com de les despeses que aquesta intervenció origini.

e) Quan a conseqüència d’un accident de circulació, el vehicle de l’assegurat hagués de quedar immobilitzat per a procedir a la seva reparació i l’ús del vehicle fos imprescindible per al desenvolupament de la seva professió, o precís per circumstàncies familiars especials degudament acreditades, la Mutualitat li gestionarà l’obtenció d’un vehicle de substitució.

Per a fer ús d’aquesta prestació, serà imprescindible que el soci hagi fet la petició al taller que cuidi la reparació i no l’hagi obtingut. 

Es fixa com a límit d’aquesta prestació, que serà utilitzable només en cas d’accident i un sol cop l’any, l’utilització del vehicle durant 5 dies o la contraprestació de 150 euros.

En el cas de que el soci estigui afiliat a la modalitat de Montepio Familiar, la prestació serà utilitzable només un cop l’any per tota la unitat familiar, sigui quin sigui el component afectat.

d) L’àmbit territorial de les cobertures contractades serà d`aplicació pels fets ocorreguts a Europa, excepte les cobertures descrites als apartats a.5, a.6 i a.7 que únicament es limiten als fets ocorreguts dins de l’Estat Espanyol.

 

 

Article 3. Ajuts per privació de llibertat o de permís de conduir.

 En el cas d’un accident de circulació, i un associat sènior, jove o protegit, fos privat de llibertat o condemnat a la privació temporal del permís de conduir, o pena que en comporti la pèrdua de vigència, la Mutualitat concedirà en concepte d’ajut econòmic mutual les quantitats de CENT VUITANTA euros mensuals per privació de llibertat o NORANTA euros mensuals per privació temporal del permís de conduir, als familiars que convisquin amb aquell i al seu càrrec.

  Aquest ajusts familiars, quedaran limitats a un màxim de trenta-sis mesos per privació de llibertat i dotze mesos per la privació temporal del permís de conduir. Els associats que ho desitgin podran augmentar l’import de l’ajut familiar per la privació temporal del permís de conduir, adherint-se prèviament a la regulació d’aquesta prestació que està continguda en una reglamentació separada i especifica.

 Quan, a conseqüència d’un accident de circulació o d’avaria, el vehicle propietat de l‘associat, restés immobilitzat i necessités dels serveis de grua, la Mutualitat li reintegrarà les despeses que s’esdevinguin de l’esmentat servei, prèvia presentació de la factura i rebut per ell pagat, fins a un màxim de 50 euros. Si bé, i quan l’immobilització sigui a causa d’avaria, l’associat propietari del vehicle tindrà dret a aquesta prestació un sol cop l’any. En el cas que el soci estigui adscrit a la modalitat de Montepio Familiar, aquesta darrer prestació serà d’un sol cop a l’any per unitat familiar, sigui quin sigui el vehicle afectat i el soci conductor.

 

Article 4. Despeses d’hospitalització.

Els associats, sèniors o joves, amb un any d’antiguitat com a tals a la Mutualitat i que a conseqüència d’un accident de circulació, ja sigui com a conductors, viatgers del vehicle o vianants, restin hospitalitzats, la Mutualitat els pagarà la quantitat de 10 euros diaris a partir del quart dia del seu ingrés en el centre sanitari o assistencial corresponent i fins un màxim de seixanta dies.

 

Article 5. Assessoria Jurídica.

L’assessoria Jurídica de la Mutualitat la constitueixen el conjunt d’Advocats i Procuradors adscrits a la mateixa Assessoria. L’associat pot escollir lliurament d’entre els assessors jurídics de la Mutualitat a aquell que desitgi que el defensi en cada cas concret.

 No obstant, si és desig de l’associat ésser defensat per un advocat escollit lliurament per ell i aliè als que constitueixen l’Assessoria Jurídica de l’Entitat, ho sol·licitarà per escrit a la Mutualitat, la qual li reemborsarà fins a la quantitat màxima de sis-cents euros (600,00) en concepte d’honoraris, previ presentació de la minuta d’honoraris professionals abonada per l’associat.

 

L’associat tindrà dret a sotmetre a Arbitratge qualsevol deficiència que pugui sorgir entre ell i la Mutualitat sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest Reglament de prestacions, sense que, en cap cas la designació d’àrbitre es pugui fer abans de que es plantegi la qüestió objecte de discussió.

 

Article 6. Declaració del sinistre.

 L’associat o l’assegurat han de comunicar a la mutualitat l’esdeveniment del sinistre dins d’un termini màxim de set dies d’haver-lo conegut. En cas d’incompliment, la mutualitat podrà reclamar els danys i perjudicis causats per la manca de declaració.

 Aquest efecte no es produirà si es prova que la mutualitat ha tingut coneixement del sinistre per un altre mitjà.

L’associat o assegurat haurà, a més, de donar a la Mutualitat tota classe d’informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre en especial, sobre el fet de que dimani la privació temporal del permís de conduir. En cas de violació d’aquest deure la pèrdua del dret a la indemnització només es produirà en el cas que hagués dol o culpa greu.

 

 Article 7. Causes d’exclusió.

 a) L’Associat que una vegada començats els tràmits es constituís en domicili desconegut o hagués estat declarat en rebel·lia no tindrà dret a l’assistència, subsidis i prestacions establerts en aquest Reglament. En cas que l’associat es desplacés temporal o permanentment a l’estranger, haurà de facilitar el domicili i totes les dades que en un moment determinat puguin facilitar la localització i contacte amb ell, i atorgar el corresponent poder per a plets a favor dels Procuradors i Advocats que la Mutualitat li indiqui perquè es pugui continuar la tramitació del procediment malgrat la seva absència. La manca de compliment d’aquests requisits, comportarà la pèrdua dels subsidis i prestacions establers en aquest Reglament.

  b) L’assistència, defensa, subsidis i prestacions assenyalats en el present Capítol, seran refusats quan l’accident o sanció governativa s’hagi esdevingut a conseqüència de juguesques, competicions esportives o desafiament. En el cas de conducció sota els efectes de l’alcohol i drogues el Montepio es reserva la capacitat de rebutjar la defensa si aquests fets ja s’han defensat una vegada amb anterioritat.

c) La Junta Directiva, òrgan de gestió de la Mutualitat, és la que resoldrà si l’associat té o no dret a l’assistència i defensa jurídica objecte d’aquest Reglament, sens perjudici de recórrer d’acord amb el que s’estableix en els Estatuts.

 La compareixença en un procediment penal com a part perjudicada, l’interposició de demandes civils de reclamacions administratives i de recursos contenciosos – administratius, necessitarà l’informe de l’Assessoria Jurídica per evitar l’interposició de demandes temeràries, contràries a la legislació vigent en cada moment, o simplement mancades de base jurídica.

 En cas que no es consideri procedent la interposició de la reclamació pretesa per l’associat, se li comunicarà formalment la decisió amb indicació dels motius en els que la mateixa es fonamenti. L’associat quedarà en llibertat per interposar la demanda si ho creu convenient i en cas d’obtenir un resultat favorable la Mutualitat abonarà els honoraris d’Advocat i Procurador, en aquest cas fins a un límit de 3.000 euros. 

 

 

 CAPITOL II

SUBSIDI EN CAS DE MORT PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ

  Article 8.  Mort per accident de circulació 

Els associats amb un any d’antiguitat com a tal en la Mutualitat, i que conduint un vehicle de tracció mecànica, viatjant en ell com a ocupants, i als que en eventuals reparacions que per avaria fos necessari realitzar en la carretera, morissin com a conseqüència d’accident de circulació, la Mutualitat abonarà als seus beneficiaris la quantitat de sis-cents euros (600).

 

Article 9. Mort per accident col·lectiu. 

Quan es produeixi un accident de circulació col·lectiu, en el qual el nombre d’associats morts excedís de deu, la Mutualitat solament vindrà obligada a satisfer un màxim de sis-mil euros (6.000), havent-se de repartir aquesta quantitat entre els beneficiaris de cadascun dels socis traspassats, per parts iguals.

 

 

Article 10. Beneficiaris 

Serà beneficiari del subsidi per Defunció la persona que hagi designat l’associat mitjançant escrit dirigit a la Junta Directiva, o en el seu defecte, pel següent ordre de prelació:

a) El cònjuge que convisqui amb l’associat, o, en el seu cas, la parella estable. Es considerarà l’existència de parella estable quan reuneixi els requisits previstos en el Codi Civil de Catalunya.
b) Els fills a parts iguals i a manca d’aquests, els néts per estirp, sempre que convisquin amb l’associat;
c) Els pares que convisquin amb ell, per parts iguals;
d) Els hereus legítims de l’associat traspassat.

 Els beneficiaris dels subsidis de defunció el sol·licitaran de la Mutualitat, acompanyant, juntament amb la sol·licitud, certificació de defunció, i els demés documents que es necessitin per acreditar el seu dret.

 

CAPÍTOL III NORMES GENERALS

 Article 11. Termini acceptació de pagament.

 La Mutualitat acordarà o refusarà en el termini màxim de 40 dies el pagament de la situació protegida.

 

Article 12. Termini màxim abonament.

 Si en el termini de tres mesos des de la producció de l’esdeveniment que dóna lloc a la situació protegida, la Mutualitat no hagués abonat el seu import, per causa no justificable i que li fos imputable, la prestació, s’incrementarà en l ’interès legal vigent a cada moment a partir del 41è dia fins que el pagament sigui efectiu.

 

Article 13. Termini de prescripció.

La prescripció del dret a sol·licitar la prestació es produirà als cinc anys. La caducitat per al cobrament de la prestació reconeguda es produirà a l’any.

 

 Article 14. Pagament quotes.

 L’associat està obligat al pagament de la quota per inscripció efectuada a favor propi o a favor d’altri de conformitat amb l’establert en els Estatuts en el moment de la subscripció de l’assegurança. Les successives quotes s’han de fer efectives en els corresponents venciments.

 

És condició indispensable per tenir dret a la indemnització, que l’associat estigui al corrent en el pagament de la quota.
El pagament de la quota es farà, preferentment a través de domiciliació bancària, en el compte que hagi facilitat l’associat. En cas contrari en el domicili del Montepio o del delegat local.

Si la primera quota no ha estat pagada per causa atribuïble a l’associat, l’entitat, notificant-li prèviament i en la deguda forma l’advertiment corresponent, té dret a donar-lo de baixa de la prestació o a exigir-li el pagament de la quota no pagada en la via executiva prenent com a base el document d’inscripció ́. Mentre perduri aquesta situació, la mutualitat resta deslliurada de les seves obligacions vers l’associat.
En cas de manca de pagament d’una de quotes successives a la primera, la cobertura quedarà en suspens passat un mes del dia del seu venciment. Si la mutualitat no reclama el pagament dins dels sis mesos següents al venciment de la quota, s’entendrà que la cobertura queda extingida.
En qualsevol cas, quan la cobertura queda en suspens, la mutualitat només pot exigir el pagament de la quota del període de risc en curs.

 Si la relació no ha quedat resolta o extingida segons l’establert anteriorment, la cobertura torna a tenir efectes l’endemà del dia en què l’associat hagi pagat les quotes impagades.

 

 

Article 15. Quotes.

Les quotes del Reglament consten a l’annex.

 

Article 16. Rebuts.
La Mutualitat solament queda obligada pels rebuts lliurats pels seus delegats o persones legalment autoritzades.
Article 17.- Altres obligacions.
La Mutualitat entregarà a l’associat una còpia d’aquest Reglament i del document d’inscripció per a cada persona inscrita.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera.- Subsidi familiar per despeses d’enterrament
Tindran dret a l’Ajut d’Enterrament els associats sèniors, ingressats a la mutualitat abans de l’1 de gener de 2004, que al seu traspassament estiguin al corrent de pagament, a partir de la qual i sempre que l’òbit es produeixi per causes alienes a accident de circulació. L’import del subsidi és de 90 euros.
El pagament es farà a les persones i en les condicions establertes a l’article 10.
Segona.- Socis beneficiaris.
Ho seran tots aquells associats que:
a) Tenint 20 anys d’antiguitat i 60 d’edat, hagin ingressat a la Mutualitat, abans del 31 de desembre de 1965.

b) O els que, portant 25 any d’antiguitat i 65 d’edat, hagin ingressat a partir de l’1 de gener de 1966 fins el 31 de març de 1973, i ho sol·licitin per escrit a la Junta Directiva.

 c) També ho seran tots aquells socis que tenint 80 anys d’edat i 50 d’ antiguitat a l’ Entitat , hagin deixat de conduir i no hagin manifestat el seu desig en contra.

Els socis beneficiaris tindran dret a un assessorament jurídic sobre qualsevol matèria el qual serà sempre prestat pels Advocats , sense que aquest assessorament comporti en cap cas l’ exercici davant dels Tribunals de Justícia ni òrgans administratius, de cap tipus de procediment de cap classe.
Aquests associats al complir l’edat i l’antiguitat prevista en aquesta Disposició Transitòria, quedaran exempts de qualsevol pagament, excepte la quota que els conferirà dret al Subsidi de Defunció natural.
Tercera – Clàusula de cobertura de riscos extraordinaris sobre les persones.
S’indemnitzaran pel “Consorcio de Compensació de Seguros” els sinistres de caràcter extraordinari, de conformitat al Reglament del mateix.

ANNEX

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Article 1r.- l’associat al qual se li hagi imposat una sanció econòmica per una infracció a les normes de circulació o de transport per carretera, l’Entitat, prèvia aportació de l’import de la sanció per part de l’associat, tindrà cura de tramitar-li el seu pagament pel mitjà més ràpid i que cregui més convenient.
Article 2n.- Igualment i pel mateix mitjà professional l’Entitat tindrà cura de tots els tràmits administratius que demani l’associat que tinguin relació amb el mutualista i/o el seu vehicle, sempre que estiguin relacionats amb la seva condició de conductor i/o titular del vehicle.
Els honoraris que meriti el professional que hi intervingui seran a càrrec del mutualista. L’Entitat es cuidarà de subscriure els corresponents convenis per tal d’obtenir les condicions més avantatjoses per l’associat. També seran a càrrec de l’associat l’import de les taxes que s’hagin de satisfer per raó de la gestió encomanada.

Article 3r. Quotes

 Les quotes s’estableixen de la següent quantia i classe:

 a) Socissèniors.Pagaranunaquotaanualde52,00euros.

 b) Socis joves. Pagaran una quota anual de 29,00 euros fins que compleixin 25 anys d’edat, en quin moment passaran a ser socis sèniors.

 c) Modalitat Montepio Familiar. Podran acollir-se a la modalitat de Montepio Familiar, aquelles famílies formades per cònjuges, parelles estables o monoparentals, segons la legislació vigent, i els seus descendents, que convisquin a la unitat familiar. Les quotes corresponents a aquesta modalitat seran:

 c.1.- Soci de referència que ho serà l’associat amb més antiguitat de la unió familiar: 52,00 euros.

c.2.- Primer soci protegit, 25,00 euros.
c.3.- Segon i successius socis protegits menors de 25 anys : 13 euros.

 En el cas dels segons i successius socis protegits, la quota es mantindrà fins que el soci compleixi 25 anys, moment en el qual passarà a pagar la quota corresponent als socis sèniors.

 Les bonificacions corresponents a l’unitat familiar, es mantindran mentre aquesta mantingui el nombre mínim de components establers en aquest apartat. Quan un soci, per la causa que sigui, s’independitzi de l’ unitat familiar, passarà a pagar la quota que, en funció de la seva edat li correspongui.

 d) Empreses col·laboradores. Pagaran una quota anual de 36,00 euros per vehicle.

e) Socisbeneficiaris.Pagaranunaquotaanualde4,5euros. Disposició derogatòria i entrada en vigor.

 

Les modificacions incorporades en aquest reglament s’apliquen a partir del 26 de febrer de 2020, restant per tant a partir d’aquesta data derogades les versions anteriors del reglament, a tots els efectes, amb excepció dels sinistres declarats amb anterioritat a aquesta data, que es regiran per la versió anterior del reglament.

 

Manresa, a 26 de febrer de 2020